Obchodní podmínky

platné od 1. listopadu 2016

Obchodní podmínky Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s.
pro pořádání školení, kurzů a seminářů platné od 1. 11. 2016

1. Úvodní ustanovení

1.1. Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z.s. (dále jen ČESMAD) v rámci činností, které vyplývají z jeho poslání, pořádá kurzy, školení, semináře a další vzdělávací akce (dále jen školení). Pro pořádání těchto školení má ČESMAD příslušná oprávnění a certifikace.

1.2. Právní vztahy mezi přihlašovatelem a ČESMADem se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen OP) a dále pak příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

1.3. ČESMAD je zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 3988, jeho sídlo je v ul. Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČ 45771570.
1.4. Školicí středisko a Regionální pracoviště jsou organizačními složkami ČESMADu. Telefonní číslo na Školicí středisko je +420 241 040 108. Školení se obvykle konají na regionálních pracovištích nebo je regionální pracoviště zajišťují organizačně. Kontakty na jednotlivá regionální pracoviště jsou přístupné na adrese http://www.prodopravce.cz/kontakt.

1.5. Zákazníkem se rozumí zejména přihlašovatel a účastník. Přihlašovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která vyplní a podá přihlášku na školení nebo uzavře s ČESMADem smlouvu. Účastníkem školení je fyzická osoba, která se osobně účastní školení. Účastník a přihlašovatel nemusí být jedna a táž osoba. Ten, kdo ČESMADu poskytuje údaje o účastníkovi školení, odpovídá za jejich správnost a úplnost.

1.6. Odchýlit se od těchto OP je možné jen smluvně. Odchylné smluvní podmínky mají přednost před ustanoveními těchto OP.
1.7. Podmínkou účasti na školení je jeho řádná objednávka a uhrazení jeho ceny.

2. Objednávka, uzavření smlouvy

2.1. Přihlášku na školení lze podat následujícími způsoby:

a) on-line prostřednictvím internetových stránek ČESMADu (Školicího střediska) na adrese www.skoleni.prodopravce.cz
b) e-mailem na adresu skoleni@cesmad.com
c) písemně poštou do sídla ČESMADu, uvedeného v čl. 1.3 těchto OP
d) faxem na číslo příslušného pracoviště (regionální pracoviště, školicí středisko)
e) osobně v sídle ČESMADu nebo jeho regionálních pracovištích
f) telefonicky na čísla uvedená v čl. 1.4 těchto OP.

2.2. Podáním přihlášky vznikne závazná objednávka. Přihlašovatel obdrží e-mailem nebo jiným předem dohodnutým způsobem informaci o zpracování objednávky. Zrušení objednávky je možné na základě storno podmínek, stanovených níže těmito OP.

2.3. V případě požadavku přihlašovatele nebo z jiných objektivních důvodů může být uzavřena smlouva na provedení školení. Pokud není stanoveno jinak, řídí se plnění smlouvy těmito OP.

3. Organizace a průběh školení

3.1. Školicí středisko odpovídá za zajištění odpovídajících prostor, techniky, administrativních podkladů a školicích materiálů a dalších opatření pro realizaci školení.
3.2. Informace o obsahu školení (charakteristika a osnova), čas zahájení, místo konání, lektor a případné doplňující informace jsou vždy uvedeny na internetových stránkách Školicího střediska www.skoleni.prodopravce.cz a současně je možné si je vyžádat na Regionálním pracovišti, které konkrétní kurz organizuje.
3.3. Každý účastník školení obdrží tištěné školicí nebo informační materiály. Vytištěné podklady se neposkytují pouze v případech, kdy to nevyžaduje forma kurzu.
3.4. Na každém kurzu jsou pro účastníky k dispozici teplé a studené nápoje, jež jsou zahrnuty v ceně kurzu. Podle druhu a rozsahu školení může být zajištěno i další občerstvení a oběd na náklady účastníků, pokud není v konkrétním případě provedeno jinak.
3.5. V případě objednávky školení „na klíč" se organizační podmínky, zajištění technického vybavení a občerstvení, řídí závaznou objednávkou nebo smlouvou.
3.6. Školicí středisko zajišťuje administrativní agendu každého kurzu. V případě školení dle přímo aplikovatelných právních předpisů (profesní školení řidičů, školení ADR, atd.) odpovídá ČESMAD za splnění legislativních povinností. Přihlašovatel je povinen poskytnout všechny údaje, nezbytné k legislativou stanovené evidenci, jinak ČESMAD nemůže vydat potvrzení o účastni na školení, vydat certifikát o úspěšném završení školení (pokud je zakončeno testem nebo zkouškou) apod.
3.7. ČESMAD poskytne údaje třetím osobám (kalkulace nákladů, údaje o lektorech apod.) jen stanovují-li tak právní předpisy, např. v rámci dotačních programů.
3.8. Školicí středisko odpovídá za zajištění lektorů a vyřízení všech souvisejících náležitostí (potvrzení termínů, odměny, požadavky na techniku atd.).

4. Cena školení a její úhrada

4.1. Za účast na školení se hradí smluvní cena. Přihlašovatel uvede požadovaný způsob úhrady ceny školení na přihlášce.

4.2. Účastník školení může provést platbu za školení:

a) v hotovosti před zahájením kurzu na regionálním pracovišti ČESMADu
b) platbou převodem na základě zálohové faktury
c) platbou on-line prostřednictvím internetových stránek ČESMADu.

4.3. Podmínkou účasti na školení je, aby cena za školení byla uhrazena před konáním příslušného školení; v případě platby prostřednictvím bankovního styku se považuje cena školení za uhrazenou, pokud je připsána na účet ČESMADu. Daňový doklad obdrží přihlašovatel nebo účastník školení podle způsobu úhrady poštou nebo v místě konání školení.

4.4. Pokud je školení zrušeno bez náhradního termínu nebo přihlašovatel nebude mít o náhradní termín zájem, bude mu vrácena cena, resp. platba za školení.

4.5. V případě, že má být úhrada školení provedena až po úspěšném složení zkoušky (testu) a tuto úhradu má provést jiný subjekt než účastník, je účastník povinen uzavřít s ČESMADem dohodu o uhrazení tohoto školení pro případ, že zkoušku nesloží nebo se k ní nedostaví. Tato dohoda je součástí těchto OP jako jejich příloha č. 1.

5. Storno podmínky

5.1. Závaznou přihlášku na školení lze stornovat, čímž vznikne přihlašovateli nárok na vrácení ceny školení. Storno je nutné zaslat písemně
a) na adresu ČESMAD BOHEMIA, Školicí středisko, Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4
b) e-mailem na adresu skoleni@cesmad.com
c) na adresu regionálního pracoviště, které školení pořádá,
přičemž musí být zřejmé, jakého konkrétního školení a účastníka se storno týká, jinak je storno neplatné.
5.2. Za stornování závazné přihlášky platí přihlašovatel storno poplatek, jehož výše závisí na doručení storna. Je-li storno doručeno dle čl. 5.1.
a) nejméně 2 dny před dnem konání školení - storno poplatek činí 0 % ceny školení
b) méně než 2 dny, avšak více než 24 hodin před konáním školení - storno poplatek činí 50 % ceny školení
c) méně než 24 hodin před konáním školení nebo se účastník nedostaví na školení bez jeho předchozího stornování - storno poplatek činí 100 % ceny školení.
Storno poplatek je započten vůči ceně školení; přihlašovateli tak bude vrácena cena školení snížená o storno poplatek, a to v rozsahu a dle zásad uvedených výše.
5.3. Za přihlášeného účastníka se může školení zúčastnit náhradník. V případě pravidelného školení odborné způsobilosti se může místo přihlášeného účastníka zúčastní náhradník pouze v případě, že údaje o náhradníkovi budou oznámeny písemně na kontakty, uvedené v čl. 5.1., nejpozději 2 dny před konáním školení.
5.4. Konkrétní kurz (např. manažerská školení nebo školení se zajištěným ubytováním) může mít odlišné stornovací podmínky, jakož i jiné podmínky pro účast náhradníků, na což je přihlašovatel upozorněn.

6. Ochrana osobních dat

6.1. Přihlašovatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje účastníků kurzů byly zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy nebo plnění jiných přímo použitelných předpisů. Přihlašovatel má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

6.2. ČESMAD se řídí zákonem na ochranu osobních údajů a neposkytuje žádné informace a osobní údaje třetím osobám, ledaže mu to ukládají právní předpisy; v těchto případech postupuje ČESMAD striktně v souladu s těmito předpisy a pokyny
(např. evidence školení odborné způsobilosti řidičů dle zákona č. 247/2000 Sb., evidence školení ADR dle metodiky IS ADR apod.).
6.3. ČESMAD neodpovídá za správnost a úplnost údajů, jež mu byly předány zákazníkem, a které na základě právních předpisů musí poskytnout třetím osobám. Odpovědnost dle předchozí věty nese výhradně ten, kdo tyto údaje poskytl, obvykle přihlašovatel - viz též články 1.5. a 3.6.

7. Závěrečná ustanovení a platnost OP

7.1. Tyto obchodní podmínky vydává ČESMAD v souladu s § 1751 a násl. občanského zákoníku a platí pro všechny vztahy mezi zákazníkem a ČESMADem, jež vznikají z činností uvedených v čl. I. Tyto OP se stávají nedílnou součástí každé objednávky, resp. na základně objednávky vzniklého smluvního vztahu. Odchýlit se od těchto OP je možné jen smluvně. Odchylné smluvní podmínky mají přednost před ustanoveními těchto OP.

7.2. Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetové stránce Školicího střediska www.skoleni.prodopravce.cz v den odeslání objednávky, pokud není s přihlašovatelem písemně dohodnuto něco jiného.

7.3. Přihlašovatel odesláním objednávky bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto OP ve znění platném v den odeslání objednávky.

7.4. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 11. 2016.

Připojené soubory

ASD BRNO 2024

E-shop