ADR školení pro řidiče

Pro řidiče vozidel, přepravující nebezpečné věci, kteří musí mít platné osvědčení ADR (průkazku)

Podrobné informace

Znacky

 

Od 1.8.2022 dochází k úpravě zkušebního řádu ADR pro řidiče i bezpečnostní poradce.

Jsou zavedeny nové poplatky za vystavení průkazu/osvědčení.

Nová průkazka - kolková známka v hodnotě 200 Kč

Vystavení duplikátu průkazky - kolková známka v hodnotě 100 Kč

 

Přineste si na školení JEDEN kolek v hodnotě 200 Kč. Pokud ho nepřinesete, budete moci kolkovou známku zakoupit na místě či bude přidána do faktury. Zprostředkování kolkové známky je v hodnotě 200 Kč + DPH.

Druh školení Cena Rozsah
Základní školení pro získání osvědčení ADR 5 900 Kč 3 dny (obvykle Pá - Ne)
Nástavbové (rozšiřovací) školení pro přepravu v cisternách 2 600 Kč + 1 300 Kč každá třída Nástavba na 3 denní základní kurz navýšená o patřičné hodiny, pokud jsem vlastníkem osvědčení ADR a pouze rozšiřuji jeho rozsah 1 den odpoledne patřičné hodiny školení, 2 den opakování a zkouška (obvykle So - Ne)
Nástavbové (rozšiřovací) školení pro přepravu výbušnin tř. 1 4 400 Kč
Nástavbové (rozšiřovací) školení pro přepravu radioaktivních látek tř. 7 4 400 Kč
Obnovovací školení základní pro prodloužení osvědčení ADR 3 900 Kč 2 dny (obvykle So - Ne)
Obnovovací školení pro přepravu v cisternách 2 600 Kč
Obnovovací školení pro přepravu výbušnin tř. 1 3 000 Kč 1 den odpoledne patřičné hodiny školení,
2 den opakování a zkouška (obvykle So - Ne)
Obnovovací školení pro přepravu radioaktivních látek tř. 7 3 000 Kč
Cena bez DPH.

 

Základní školení pro získání osvědčení ADR

Školení je určeno pro ty, kteří chtějí získat OSVĚDČENÍ ADR pro nebezpečné věci přepravované:

  • v kusové podobě (balené např. na valníku nebo ve skříňové nástavbě),
  • ve volně loženém stavu (bez obalu, sypké např. ve sklápěčce nebo kontejneru).

Pro přepravu v cisternách, výbušných látek a předmětů (třída 1) a radioaktivních látek (třída 7) musí řidiči absolvovat navíc nástavbové školení, viz níže...

Obnovovací školení pro prodloužení osvědčení ADR

Školení je určeno pro ty, kteří již mají OSVĚDČENÍ ADR, ale blíží se konec jeho platnosti (5 let), kterou chtějí prodloužit. Absolvováním obnovovacího školení kdykoliv v posledním roce platnosti lze OSVĚDČENÍ ADR prodloužit o dalších 5 let.

  • Pokud je průkaz platný rovněž pro přepravu v cisternách, nebo přepravu výbušnin (tř. 1), nebo radioaktivních látek (tř. 7), lze v jednom kurzu obnovit pouze jedno z uvedených nástavbových školení (buď tř. 1, nebo 7, nebo cisterny).

V rámci obnovovacího kurzu, lze rovněž osvědčení rozšířit pro přepravu v cisternách, nebo přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1, nebo radioaktivních látek třídy 7, v jednom kurzu lze však opět rozšířit pouze jedno z uvedených nástavbových školení (buď tř. 1, nebo 7, nebo cisterny).

Nástavbové školení pro přepravu v cisternách

Školení je určeno pro ty kteří budou přepravovat nebezpečné věci v cisternách. V rámci jednoho kurzu lze absolvovat školení pro nejvýše 3 třídy najednou (avšak třídy 4.1; 4.2; 4.3 se pro účely školení/přihlášky považují za jednu třídu).

Nezbytným předpokladem pro získání tohoto nástavbového školení, je absolvování ZÁKLADNÍHO KURZU ADR.

Druhy tříd pro cisterny:
Třída 2 Plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny (např. nafta motorová, benzín)
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky (např. síra) , samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Třída 4.2 Samozápalné látky
Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky, podporující hoření (okysličující látky - kapalné, tuhé)
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Toxické látky (jedovaté látky)
Třída 6.2 Infekční látky (nebezpečí nákazy)
Třída 8 Žíravé látky (např. kyseliny, louhy)
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty (např. látky ohrožující životní prostředí, tj. některé odpady)

Nástavbové školení pro přepravu výbušnin tř. 1 a radioaktivních látek tř. 7

Školení je určeno pro ty, kteří budou přepravovat výbušné látky a předměty třídy 1 (včetně věcí třídy 1 a 5.1, přepravovaných ve vozidlech MEMU - mobilní jednotka připravující výbušniny), nebo radioaktivní látky třídy 7.

V rámci jednoho kurzu lze absolvovat pouze jeden typ nástavby, buď tř. 1, nebo 7.

Nezbytným předpokladem pro získání tohoto nástavbového školení, je absolvování ZÁKLADNÍHO KURZU ADR.

Rozšiřovací školení ADR

Školení je určeno pro ty, kteří JSOU VLASTNÍKEM platného OSVĚDČENÍ ADR, ale chtějí jej rozšířit o dosud chybějící možnost přepravy:

  • pro přepravu v cisternách, nebo přepravu výbušných látek a předmětů třídy 1, nebo radioaktivních látek třídy 7.

V jednom kurzu lze však opět rozšířit pouze jedno z uvedených školení (buď tř. 1, nebo 7, nebo cisterny).

Připojené soubory

neplatný termín

E-shop